Thursday, February 22, 2024

శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని కాకడ హార‌తి

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై

జోడూనియా కరచరణీ ఠేవిలా మాథా
పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాథా

అసోనసో భావ ఆలో తుఝి ఆఠాయా
కృపా దృష్టీపాహే మజకడే సద్గురురాయా

అఖండిత సావే ఐసే వాటతేపాయీ
సాండూనీ సంకోచ్‌ ఠావ్‌ థోడాసా దే ఈ

తుకాహ్మణే దేవా మాఝీ వేడి వాకుడీ
నామే భవపాశ్‌ హాతీ ఆపుల్యాతోడీ

ఉఠాపాండురంగా ప్రభాత సమయో పాతలా
వైష్ణవాంచామేళా గరుడ పారీ దాట లా

గరుడపారా పాసునీ మహాద్వారా పర్యంతః
సురవరాంచీ మాంధీ ఉభీ జోడూని హాత‌

శుకసనకాదిక నారద తుంబర భక్తాంచ్యా కోటి
త్రిశూలఢమరూ ఘే ఉని ఉభా గిరిజేచా పతీ

కలియుగీచా భక్తనామా ఉభా కీర్తనీ
పాఠీమాగే ఉభిడోళా లావునీయా జనీ

ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురుచరణ కమల దావా
ఆధివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా

గేలీ తుహ్మా సోడునియా భవతమరజనీ విలయా
పరిహీ అజ్ఞానాసీ తుమచీ భులవి యోగమాయా

శక్తిన ఆహ్మాయత్కించితహీ తిజలాసారాయా
తుహ్మీచ్‌ తీతే సారుని దావా ముఖజన తారాయా

భోసాయినాథ మహారాజ భవతిమిరనాశక రవీ
అజ్ఞానీ అహ్మీకితీ తవ వర్ణావీ ధోరవీ

తీ వర్ణితా భాగలే బహువదని శేష విధి కవీ
సకృప హో ఉని మహిమా తుమచా తుహ్మీచ్‌ వదవావా
ఆధివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురుచరణ కమల దావా
ఆధివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా

భక్తమనీ సద్భావ ధరుని జే తుహ్మా అనుసరలే
ధ్యాయాస్తవ తేదర్శన తుమచే ద్వారి ఉభేఠేలే

ధ్యానస్థా తుహ్మాస పాహునీ మన అముచే ఘాలే
పరి త్వద్వచనామృత ప్రాశాయతే ఆతురఝాలే

ఉఘడూనీ నేత్రకమలా దీనబంధు రమాకాంతా
పాహి బా కృపా దృష్టీ బాలకా జశీ మాతా

రంజవీ మధురవాణీ హరీ తాప్‌ సాయినాధా
అహ్మీచ్‌ ఆపులే కార్యస్తవ తుజ కష్టవితో దేవా
సహన కరశిలే ఐకుని ధ్యావీ భేట్‌ కృష్ణధావా
ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురుచరణ కమల దావా
ఆధివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా

ఉఠా పాండురంగా ఆతా దర్శన ద్యా సకళా
ఝాలా అరుణో దయ సరలీ నిద్రీచీ వేళా

సంతసాధూముని అవఘే ఝాలేతీ గోళా
సోడాశేజే సుఖే ఆతా బఘుద్యా ముఖకమళా

రంగమండపీ మహాద్వారీ ఝాలీసేదాటి
మన ఉతావీళ రూప పహావయా దృష్టీ

రాహీర ఖుమాబా ఈ తుహ్మాయే ఉ ద్యాదయా
శేజే హాలవునీ జాగే కరా దేవరాయా

గరుడ హనుమంత ఉభే పాహతీ వాట్‌
స్వర్గీచే సురవర ఘే ఉని ఆలే బోభాట్‌

ఝాలే ముక్తద్వార్‌ లాభ్ ఝాలారోకడా
విష్ణుదాస్‌ నామా ఉభా ఘే ఊని కాకడా

ఘే ఉని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీ
ఉఠా ఉఠాహో బాంధవ ఓ వాళూ హారమాధవ

కరూనియా స్థిరమన పాహూ గంభీర హేధ్యాన

కృష్ణనాథా దత్తసాయి జడోచిత్త తుఝేపాయీ

కాకడ ఆరతి క‌రీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయరుప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా
కామక్రోధ మద మత్సర అటునీ కాకడా కేలా
వైరాగ్యచే తూప్‌ ఘాలుని మీ తో భిజవీలా
సాయినాధ గురుభక్తి జ్వలనే తో మీ పేటవిలా
తద్వృతీ జాళునీ గురూనే ప్రకాశ్‌ పాడిలా
ద్వైతతమా నాసూనీ మిలవీ తత్స్వ‌రూపీ జీవా
చిన్మయరుప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా
కాకడ ఆరతి క‌రీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయరుప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా
భూఖేచర్‌ వ్యాపూనీ అవఘే హృత్కమలీ రహ‌సీ
తోచి దత్తదేవ తూ షిరిడీ రాహునీ పావసీ
రాహుని యేథే అన్యస్త్ర‌హితో భక్తాస్తవ దావసీ
నిరసునియా సంకటా దాసా అనుభవ దావిసీ
నకళే త్వల్లిలాహీ కోన్యా దేవా వా మానవా
చిన్మయరుప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా
కాకడ ఆరతి క‌రీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయరుప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా

త్వద్యశదుందభీనే సారే అంబర్‌ హేకోందలే
సగుణమూర్తి పాహణ్యా ఆతురజన షిరిడీ ఆలే
ప్రాశుని తద్వచనామృత అముచే దేహభాన్‌ హరఫలే
సోడూనియా దురభిమాన మానసత్వచ్చరణి వాహిలే
కృపాక‌రూనీ సాయి మావులే దాస్‌పదరి ఘ్యావా
చిన్మయరూప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా
కాకడ ఆరతి క‌రీతో సాయినాధ దేవా
చిన్మయరూప దాఖవీ ఘే ఉని బాలక్‌లఘు సేవా

భక్తీచియా పోటీ బోధ్‌ కాకడా జ్యోతి
పంచప్రాణ జీవే భావే ఓవాళూ ఆరతీ

ఓ వాళూ ఆరతీ మాఝాపండ‌రీనాథా మాఝా సాయినాథా
దోన్‌హీ కరజో డూనీ చరణీ ఠేవిలా మాథా
కాయ మహిమా వర్ణూ ఆతా సాంగణే కితీ
కోటి బ్రహ్మహత్యా ముఖపాహతా జాతీ

రా హీ ర ఖుమాబా ఈ ఉభ్యా దోఘీ దోబాహీ
మ‌యుర‌పిక్ష‌ చామరే ఢాళితి ఠాయిచే ఠాయీ

తుకాహ్మణే దీపఘే ఉని ఉన్మనీత శోభా
విఠేవరీ ఉభాదిసే లావణ్య గాభా
ఉఠా సాధుసంత సాధా ఆపులాలేహిత
జా ఈల్‌ జా ఈల్‌ హా నరదేహ మగకైచా భగవంత

ఉఠోనియా పహాటే బాబా ఉభా అసేవిటే
చరణతయాంచే గోమటే అమృతదృష్టీ అవలోకా

ఉఠా ఉఠా హోవేగేసీ చలాజా ఊయారా ఉళాసీ
జళతిల పాతకాన్‌చ్యా రాశీ కాకడ ఆరతి దేఖిలియా

జాగేకరా రుక్మిణీవర, దేవ ఆహే నిజసురాత్
వేగేలింబళోణ్‌కరా దృష్టిహో ఇళ‌ తయాసీ

దారీ వాజంత్రీ వాజతీ ఢోల్‌ దమామే గర్జతీ
హోతసే కాకడ ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు రాయాచీ
సింహనాద శంఖభేరీ ఆనందహోతోసే మహాద్వారీ
కేశవరాజ విటేవరీ నామాచరణ వందితో

సాయినాథ గురు మాఝే ఆ ఈ
మజలాఠావద ద్యావా పాయీ
దత్తరాజ గురు మాఝే ఆ ఈ
మజలాఠావ ద్యావా పాయీ
సాయినాథ గురు మాఝే ఆ ఈ
మజలాఠావ ద్యావా పాయీ
శ్రీ స‌చ్చిదానంద స‌ద్గురు సాయినాథ్ మ‌హ‌రాజ్ కీ జై

ప్రభాత సమయీ నభా శుభ రవిప్రభా ఫాకలీ
స్మరే గురుసదా ఆశా సమయి త్యాఛళే నాకలీ
హ్మణోనికర జోడునీ కరు అతా గురుప్రార్థనా
సమర్థగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

తమా నిరసి భాను హా గురుహి నాసి అజ్ఞానతా
పరంతు గురిచీ కరీ నరవిహీ కథీ సామ్యతా
పున్హా తిమిరజన్మఘే గురుకృపేని అజ్ఞాన నా
సమర్దగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

రవి ప్రగట హో ఉని త్వరిత ఘాలవీ ఆలసా
తసా గురుహి సోడవీ సకల దుష్కృతీ లాలసా
హరోని అభిమానహీ జడవి తత్పదీ భావనా
సమర్దగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

గురూసి ఉపమా దీసే విధి హరీహరాంచీఉణీ
కుఠోని మగ్‌ యే ఇతీ కవని యా ఉగీ పాహుణీ
తుఝేచ‌ ఉపమా తులా బరవి శోభతే సజ్జనా
సమర్ద గురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

సమాధి ఉతరోనియా గురు చలా మశీదీ కడే
త్వదీయ వచనోక్తి తీ మధుర వారితీ సాకడే
ఆజాతరిపు సద్గురో అఖిలపాతకా భంజనా
సమర్దగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

ఆహాసుసమయాసియా గురు ఉఠోనియా బైసలే
విలోకున ప దాశ్రిత త్వ‌దియ‌ ఆపదే నాసిలే
ఆసా సుహితకారి యా జగతి కోణిహీ అన్యనా
సమర్దగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

అసే బహుతశాహణా పరినజ్యా గురూచీ కృపా
నతత్స్వహిత త్యాకళే కరితసే రికామ్యా గపా
జరీ గురుపదా ధరీ సుదృఢ భక్తినే తోమనా
సమర్దగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

గురో వినతి మీ క‌రీ హృదయమందిరీ యా బసా
సమస్త జగ్‌హే గురు స్వరూపచి ఠసో మానసా
గ‌డోసతత సత్కృతీ మతిహి దే జగత్పావనా
సమర్దగురు సాయినాథ్‌ పురవీ మనోవాసనా

ప్రేమే అష్టకాశీ పఢుని గురువరా ప్రార్థితీ జే ప్రభాతీ
త్యాంచే చిత్తాసిదేతో అభిల హరునియా భ్రాంతి మీ నిత్యశాంతీ
ఐసే సాయినాథ్‌ క థుని సుచవిలే జేవి యా బాలకాసీ
తేవీత్యాకృష్ణపాయీ నముని సవినయే అర్పితో అష్టకాశీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
జానా తుమ్‌నే జగత్ప‌సారా, సబహి ఝూఠ్‌ జమానా
జానా తుమ్‌నే జగత్ప‌సారా, సబహి ఝూఠ్‌ జమానా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
మై అంథాహు బందా ఆపకా, ముఝుసే ప్రభు దిఖలానా
మై అంథాహు బందా ఆపకా, ముఝుకో ప్రభు దిఖలానా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
దాసగ ణు కహే అబ్‌క్యాబోలూ, థక్‌గయి మేరీ రసనా
దాసగ ణు కహే అబ్‌క్యాబోలూ, థక్‌గయి మేరీ రసనా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా
సాయి రహమ్‌ నజర్‌ కరనా, బచ్చోంకా పాలన కరనా

రహమ్‌ నజర్‌కరో, అబ్‌మోరే సాయీ
తుమబిన నహీ ముఝే మాబాప్‌ భా ఈ
రహమ్‌ నజర్‌కరో
మై అంధాహూ, బందా తుహ్మారా,
మై అంధాహూ, బందా తుహ్మారా,
మైనా జానూ మైనా జానూ
మైనా జానూ అల్లా ఇలాహీ
రహమ్‌ నజర్‌కరో,రహమ్‌ నజర్‌కరో
అబ్‌మోరే సాయీ
తుమబిన నహీ ముఝే మాబాప్‌ భా ఈ
రహమ్‌ నజర్‌కరో
ఖాలీ జమానా మైనే గవాయా
ఖాలీ జమానా మైనే గవాయా
సాథీ ఆఖిర్‌కా
సాథీ ఆఖిర్‌కా సాథీ ఆఖిర్‌కా కియానకోయీ
రహమ్‌ నజర్‌కరో రహమ్‌ నజర్‌కరో
అబ్‌మోరే సాయీ
తుమబిన నహీ ముఝే మాబాప్‌ భా ఈ
రహమ్‌ నజర్‌కరో
అపనే మస్‌ద‌కాఝాడూ గనూహై
అపనే మస్‌దకాఝాడూ గనూహై
మాలిక్‌ హమారే మాలిక్‌ హమారే
మాలిక్‌ హమారే తుమ్‌ బాబా సాయి
రహమ్‌ నజర్‌కరో రహమ్‌ నజర్‌కరో
అబ్‌మోరే సాయీ
తుమబిన నహీ ముఝే మాబాప్‌ భా ఈ
రహమ్‌ నజర్‌కరో

తుజకాయదేవూ సావళ్యా మీ భాయాతరీహో
తుజకాయదేవూ స‌ద్గురు మీ భాయాతరీ
మీదుబళీ బటిక నా మ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ
మీదుబళీ బటిక నా మ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ

ఉచ్చిష్ట తులా దేణేహి గోష్ట నాబరీ హో
ఉచ్చిష్ట తులా దేణేహి గోష్ట నాబరీ
తూ జగన్నాధ, తుజదే ఊ కశీరే భాకరీ
తూ జగన్నాధ, తుజదే ఊ కశీరే భాకరీ

నకో అంత మదీయపాహూ సఖ్యాభగవంతా,శ్రీకాంతా
మధ్యాహ్నరాత్రీ ఉలటోని గేలిహీ ఆత అణుచిత్తా
జహో ఈల్‌ తుఝురే కాకడ కీ రా ఉళాంతరి హో
జహో ఈల్‌ తుఝురే కాకడ కీ రా ఉళాంతరి

అణతీల్‌ భక్త నైవేద్యహి నానా పరీ
అణతీల్‌ భక్త నైవేద్యహి నానా పరీ
తుజకాయదేవూ సావళ్యా మీ భాయాతరీహో
తుజకాయదేవూ స‌ద్గురు మీ భాయాతరీ
మీదుబళీ బటిక నా మ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ
మీదుబళీ బటిక నా మ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ
శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ
తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీ, భూతలీ తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీ, భూతలీ
మీపాపీ పతిత ధీమందా హో మీపాపీ పతిత ధీమందా
తారణే మలాగురునాథా, ఝుడకరీ తారణే మలా సాయినాథా, ఝుడకరీ
తూశాంతిక్ష‌మేచామేరూహూ తూశాంతిక్ష‌మేచామేరూ
తుమి భవార్ణవే చేతారూ, గురువరా
తుమి భవార్ణవే చేతారూ, గురువరా
గురువరా మజసీపామరా, ఆతా ఉద్దరా, త్వరిత లవలాహీ,
త్వరిత లవలాహీ, మీ బుడతో భవ‌భయడోహీం, ఉద్దరా
మీ బుడతో భవ‌భయడోహీం, ఉద్దరా
శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ
తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీ, భూతలీ తుజవాచుని ఆశ్రయనాహీ, భూతలీ
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు హో సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌ కీ జై

రాజాధిరాజ యోగిరాజ ప‌ర‌బ్ర‌హ్మ సాయినాథ్ మ‌హారాజ్
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌ కీ జై

Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement