Thursday, May 23, 2024

హనుమాన్‌ చాలీసా

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజనిజమన ముకుర సుధారి వరణౌ రఘువర విమల యశ జో ధాయక ఫల చారీ బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరైపవన కుమార్‌ బల బుద్ధి విద్యా దేహు మొహి హరము కలేశ వికార్‌
1. జయహనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర | జయ కపీశ తిహులోక ఉ జాగర
2. రామదూత అతులిత బలధామా | అంజని పుత్ర పవన సుత నామా||
3. మహావీర విక్రమ బజ రంగీ | కుమతి నివార సుమతికేసంగీ
4. కంచన వరణ విరాజ సువేశా | కానన కుండల కుంచిత కేశా ||
5. హాథ వజ్ర ఔధ్యజావిరాజై | కాంథే మూంజ జనేపూసాజై
6. శంకర సువన కేసరీ నందన | తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ||
7. విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర | రామకాజ కరివేకో ఆతుర ||
8. ప్రభు చరిత్రసునివేకో రసియా | రమ లఖన సీతా మనబసియా ||
9. సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖవా | వికటరూప దరి లంకజరావా ||
10. భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే | రామచంద్రకే కాజ సవారే ||
11. లాయ సజీవన లఖన జియాయై | శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ||
12. రఘుపతి కిన్హిబహుత బఢాయీ | తమ్మమప్రియభరతహి సమభాయీ ||
13. సహస్ర వదన తువ్హురో యశగావై | అసకహి శ్రీపతికంఠలగావై ||
14. సనకాదిన బ్రహ్మాది మునీశా | నారద శారద సహిత ఆహీశా ||
15. యమ కుబేర దిగపా జహాతే | కవి కోవిద కహిసకేకహాతే ||
16. తుమ ఉపకార సుగ్రీవహికీన్హా | రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా
17. తువ్హురో మంత్ర విభీషణ మానా | లంకేశ్వర భయే సబ జగజానా ||
18. యుగ సహస్ర యోజన పరభబుూనూ | లీల్యో తాహి మధుర ఫలజానూ
19. ప్ర భుముద్రికా మేలిముఖ మాహీ | జలధిలాంఘిగయే అచరజనాహీ ||
20. దుర్గమ కాజ జగతికే జేతే | సుగమ అనుగ్రహ తువ్హురే తేతే ||
21. రామ దుఆరె తుమ రఖవారే | హోత న ఆజ్ఞా బిను పై సారే ||
22. సబ సుఖలహై తువ్హూరీ శరనా | తుమ రక్షక కాహూకో డరనా ||
23. ఆపన తేజ సవ్హూరో ఆపై | తీనో లోక హాం కతే కాంపై ||
24. భూత పిశాచ నికట నహిఆవై | మహావీర జబనామ సునావై ||
25. నాశై రోగహరై సబపీరా | జపత నిరంతర మనుమత వీరా
26. సంకట తే హనుమాన ఛూడావై | మనక్రమవచన ధ్యాన జోలావై ||
27. సబ పర రామ తపస్వీ రాజా | తినకే కాజ సకల తుమ సాజా
28. ఔర మనోరథ జోకోయి లావై | సోఇ అమిత జీవన ఫలపావై ||
29. చారోయుగ పరతాప తువ్హూరా | హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ||
30. సాధు సంతకే తుమ రఖవారే | అసుర నికందన రామదులారే ||
31. అష్టసిద్ది నౌనిధి కే దాతా | అస వర దీన్హా జానకీ మాతా ||
32. రామ రసాయన తువ్హూరే పాసా | సదా రహో రఘుపతికె దాసా ||
33. తువ్హూరే భజన రామకో పావై | జన్మజన్మకే దు:ఖ బిసరావై ||
34. అంతకాల రఘువరపుర జాయీ | జహాజన్మ హరిభక్త కహాయీ ||
35. ఔర దేవర చిత్తన ధరాయీ | హనుమతసేయి సర్వసుఖ కరయీ ||
36. సంకట హటైమిటై సబ పీరా || జో సుమిరై హనుమత జలవీరా ||
37. జైజైజై హనుమాన్‌ గోసాయీ | కృపాకరో గురుదేవకీ సాయీ ||
38. యహా శతవార పాఠకర్‌ కోయీ | ఛూ టహిబందిమహాసుఖ హోయి
39. జో యహపడై హనుమాన్‌ చాలీసా | హోయసిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||
40. తులసీదాస సదా హరి చేరా | కీజై నాథ హృదయ మహడేరా ||

Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement