Tuesday, October 26, 2021

శ్రీ భజగోవింద స్తోత్రమ్‌

భజగోవిందం భజగోవిందం – భజగోవిందం భజగోవిందం మూఢమతే !
సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే – న హి న హి రక్షతి డు కృఞ్‌ కరణ ||
1. బాసస్తావ త్రీ ్కడాసక్త – స్తరుణ స్తావ త్తురుణీ సక్త: |
వృద్ద స్వావ చ్చింతాసక్త: – పరమే బ్రహ్మణి కోపి న సక్త. || భజ ||
2. నారీస్తనభరనాభీదేశం – దృష్ట్యా మా గా మోహావేశం|
ఏతా న్మాంసవసోదివికారం – మనసి విచింతయ వారం వారమ్‌ || భజ ||
3. సుఖత: క్రియతే రామభోగ: – పశ్చాద్దంత శరీరే రోగ: |
యద్యపి లోకే మరణం శరణం – తదపి న ముంచతి పాపాచరణమ్‌ || భజ ||
4. వయసి గతే క: కామవికార: శుష్కేనీరే క: కాసార:
క్షీణ విత్తే క: పరివార: – జ్ఞాతే తత్త్వే క స్సంసార: || భజ ||
5. అంగం గళితం పలితం ముండం – దశనవిహీనం జాతం తుండం |
వృద్దో యాతి గృహీత్వాదండం – తదపి న ముంచ త్యాశాపిండమ్‌ || భజ ||
6. మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం – కురు సద్బుద్దిం మనసి వితృష్ణాం |
యల్లభసే నిజకర్మోపాత్తం – విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్‌ || భజ ||
7. యావ ద్విత్తోపార్జనసక్త: – తావ న్నిజపరివారో రక్త: |
పశ్చా జ్జీవతి జర్ఘరదేహే – వార్తాం కో పి పృచ్ఛతిగే హే || భజ ||
8. అర్థ మనర్థం భావయ నిత్యం – నా స్తి తతస్సుఖలేశ స్సత్యం |
పుత్రాదపి ధనభాజాం -భీతి స్సర్వ త్రైషా విహితా రీతి: || భజ ||
9. యావ త్పవనో వివసతి దేహే – తావ త్పృచ్ఛతి కుశలం గేహే !
గతవతి వా¸° దేహాపాయే – భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్‌ కాయే || భజ ||
10. దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాత – శ్శిశిరవసంతౌ పున రాయాత: |
కాల: క్రీడతి గచ్ఛ త్యాయు- స్తదపిన ముంచ త్యాశావాయు: || భజ ||
11. పునరసి దివస: పునర పి పక్ష: – పునరపి మాస: పునరపి వర్ష: |
ఏవం క్రీడతి గచ్చతి కాల – స్తదపి న ముంచతి జీవితు మాశా: || భజ ||
12. పునరపి జననం పునరపి మరణం – పునరపి జననీజరరే శయనం |
ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే – కృపయా పారే పాహి మురారే || భజ ||
13. నళినీదళగతజల మతితరళం – తద్వ జ్జీవిత మతిశయచపలం |
విద్ధి వ్యాధ్యభిమానగ్రస్తం – లోకం శోకహతం చసమస్తమ్‌ || భజ ||
14. అగ్రే వహ్ని: వృష్ఠే భాను: – రౌత్రౌ చుబుకసముర్పితజాను: |
కరతలభిక్షస్తరుతలవాస: – తదపి న ముంచ త్యాశాపాశ:
15. జటిలో ముండీ లుంచితకేశ: – కాషాయీంబరబహుకృతవేష:
పశ్యన్నపి చ న పశ్యతి మూడో – హుబుదరనిమిత్తం బహుకృతదోష: || భజ ||
16. కాతే కాంతాధనగతచింతా – వాతుల ! కిం తవ నాస్తి నియంతా |
త్రిజగతి సజ్జనసంగతి రేకా – భవతి భవార్ణవతరణ నౌకా || భజ ||
17. కా తే కాంతా క స్తే పుత్ర: – సంసారో య మతీవ విచిత్ర:
కస్య త్వం వా కుత ఆయాత: – తత్త్వం చింతయ తదిదంభ్రాత: || || భజ ||
18. క స్త్వం కోహం కుత ఆయాత: – కామే జననీ కోమే తాత: |
య స్త్వా హస్తే సుదృఢనిబద్ధం – బోధయతి ప్రభవాదివిరుద్దమ్‌ || భజ ||
19. కామం క్రోధం లోభం మోహం – త్వక్త్వాత్మానం పశ్యతి సోహం |
ఆత్మజ్ఞానవిహీనవిమూఢా – స్తే పచ్యంతే నరకనిగూఢా: || భజ ||
20. మా కుర ధనుజనయవనగర్వం – హరతి నిమేషా త్కాల స్సర్వం
మాయామయ మితి సర్వం హిత్వా – బ్రహ్మపదం త్వం ప్రవిశ విదిత్వా || భజ ||
21. కురుతే గంగాసాగరగమనం – వ్రతపరిపాలన మథవా దానం |
జ్ఞానవిహీన స్సర్వమతేన – ముక్తిర్నభవతి జన్మశతేన || భజ ||
22. గేయం గీతానామసహస్రం – ధ్యేయం శ్రీ పతిరూప మజస్రం |
నేయం సజ్జనసంగే చిత్తం – దేయం దీనజనాయ చ విత్తమ్‌ || భజ ||
23. భగవద్గీతాకించి దధీతా – గంగాజలలవకణికా పీతా
సకృదపి యస్య మురారి సమర్చా – తస్య కదాపి యమేన న చర్చా || భజ ||
24. సురమందిర తరుమూలనివాస: – శయ్యాభూతల మజిన ం వాస: |
సర్వపరిగ్రహభోగత్యాగ: – కస్య సుఖం న కరోతి విరాగ: || భజ ||
25. సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం – నిస్సంగల్వే నిర్మోహత్వం |
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం – నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తి: || భజ ||
26. ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం – నిత్యానిత్యవివేకవిచారం |
జాప్యసమేత సమాధివిధానం – కుర్వవధానం మహదవదానమ్‌ || భజ ||
27. శత్రౌ మిత్రే పుత్రే బంధౌ – మా కురు యత్నం విగ్రహసంధౌ |
సర్వస్మిన్నపి పశ్యాత్మానం – సర్వత్రోత్సృజ భేదా జ్ఞానమ్‌ || భజ ||
28. రథ్యాచర్పటవిరచితకంథ: – పుణ్యాపుణ్య వివర్జితపంథా:
యోగీ యోగనియోజితచిత్తో – రమతే బాలోన్మత్తవదేవ. || భజ ||
29. యోగరతో వా భాగరతో వా – సంగరతో వా సంగవిహీన:
యస్య బ్రహ్మణి రమతే చిత్తం – నందతి నందతి నందత్యేవ || భజ ||
30. త్వయి మయి చాన్య త్రైకో విష్ణు: – వ్యర్థం కుప్యసి మయ్యసహిష్ణు:
భవ సమచిత్త స్సర్వత్ర త్వం – వాంఛ స్యచిరా ద్యది విష్ణుత్వమ్‌ || భజ ||
31. గురుచరణాంబుజనిర్భరభక్త – స్సంసారా దచిరా ధ్భవ ముక్త:
సేంద్రియమానసనియమా – దేవం ద్రక్ష్యసి నిజహృదయస్థందేవమ్‌ || భజ ||

Advertisement

తాజా వార్తలు

Advertisement
Prabha News